II Barciński Rodzinny Rajd Rowerowy

II BARCIŃSKI RAJD ROWEROWY – 30 km

silhouette-683751_640

Rajd rowerowy to impreza stworzona na wzór Motocyklowego Rajdu Pałuk. Uczestnicy zapisani na rajd otrzymają pakiet startowy, kartę do puntów kontrolnych i wyruszą w trasę. Zebranie wszystkich pieczątek z punktów kontrolnych upoważnia uczestników do losowania nagrody głównej (rower) oraz nagród dodatkowych.  Wszystko odbywać się będzie w atmosferze zabawy z małym dodatkiem rywalizacji.

Chcemy pokazać mieszkańcom gminy Barcin i nie tylko, że Pałuki to kraina piękna pod wieloma względami. Lasy, jeziora, rzeka, tereny podmokłe, pagórki – to tylko niektóre atrakcje, które będą czekać na trasie rowerowego rajdu.

 

REGULAMIN II BARCIŃSKIEGO RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

I. Cel rajdu

 • propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,
 • propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,
 • propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.

II. Organizator

Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie, przy ul. Polnej 1.

Współorganizatorzy:

 • Urząd Miejski w Barcinie,

III. Termin i miejsce

3 września 2017 roku (niedziela) – start rajdu godz. 11.00 do 12.00

Plac przy Stanicy wodnej, ul. Wyzwolenia 16, BARCIN

IV. Trasa rajdu

 • wg mapy.

V. Zgłoszenia

Zgłoszenia poprzez formularz na stronie www.tiris.pl w zakładce rejestracja od 01.05.2017 r do 01.09.2017 r

VI. Koszty uczestnictwa

 • dzieci i młodzież do 15 r. ż. – 10zł
 • dorośli – opłata startowa w wysokości 20zł
 • Opłatę startową należy przesłać na konto TIRIS
  Bank BNP Paribas S.A.       68 2030 0045 1110 0000 041 4 5340     z dopiskiem RRR
 • zapisy w dniu rajdu 30 zł
  Opłatę startową należy uiścić w biurze Rajdu.

VII. Warunki uczestnictwa

 • Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,
 • Przed rajdem należy zadbać o  stan techniczny swojego roweru.
 • Osoby niepełnoletnie, mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.
 • Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem wszystkich danych wymaganych w formularzu zgłoszeniowym.
 • Wskazane jest posiadanie kamizelki odblaskowej oraz kasku.

VIII. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do

 1. Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.
 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
 3. Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 5. Zachowania charakteru rekreacyjnego rajdu i nieorganizowania współzawodnictwa sportowego, w tym wyścigów.
 6. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
 7. Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.
 3. Długość trasy około 30 km.
 4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy oraz talon na posiłek.
 5. Uczestnicy muszą przejechać trasę wg mapy tak, aby zebrać pieczątki w punktach kontrolnych.
 6. Na mecie rajdu uczestnicy, którzy zdobędą wszystkie pieczątki w punktach kontrolnych, będą brali udział w losowaniu nagrody głównej jaką jest rower.
 7. Uczestnicy będą brali również udział w losowaniu nagród dodatkowych.

X. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 3. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
 4. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.
 6. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
 7. Rajd nie jest imprezą ubezpieczoną.

 

RAMOWY PLAN RAJDU

10.00   Odprawa organizatorów
10.30 – 11.00 Zapisy w dniu Rajdu.
11.00 – 12.00  Wydawanie pakietów startowych dla uczestników, którzy dokonali zapisów przez internetowy formularz zgłoszeniowy i wyjazd uczestników na trasę rajdu.
12.00 – 14.00 Planowane powroty uczestników z trasy rajdu.
14.00 – 15.00 Podliczanie wyników.
ok 15.00 Oficjalne losowanie i wręczania nagród i zakończenie imprezy