Zlot miłośników samochodów i motocykli z czasów PRL

Regulamin I Barcińskiego  Zlotu Miłośników Pojazdów Aut i Motocykli wyprodukowanych za czasów PRL 17czerwca 2018 r.

 

1.Każdy pojazd musi posiadać ważną polisę OC, ważny przegląd, a kierowca ważne prawo jazdy min. kat. B.

2.Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu zlotu oraz poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu lub służby porządkowe.

3.W przypadku zniszczenia mienia, bądź kradzieży w miejscach, w których będzie odbywała się impreza, do odpowiedzialności finansowej, czy też karnej zostaną pociągnięci sprawcy lub zostanie zastosowana

zasada odpowiedzialności zbiorowej.

4.Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad P.POŻ. Z uwagi na obecność dzieci prosimy o kulturalne zachowanie i zwracanie szczególnej uwagi na ich bezpieczeństwo, jak i innych uczestników i odwiedzających imprezę.

5.Organizator ma prawo do kontroli porządku podczas Zlotu.

6.Każdemu zarejestrowanemu uczestnikowi zlotu przysługuje jeden posiłek, który zostanie wydany na podstawie wypisanego identyfikatora.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu Zlotu.

8.Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.

9.Każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do wniesienia opłaty wpisowej. Wpisowe zostanie wykorzystane na organizację zawodów i pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przebiegiem Zlotu.

10.Każdy dorosły uczestnik odpowiada za siebie i swoje czyny, a za osoby nieletnie odpowiadają: rodzice, opiekunowie prawni.

11.Za kradzieże, włamania do samochodów i inne szczególne przypadki ( w tym : szkody na ludziach i rzeczach, również podczas wykonywania konkurencji sprawnościowych) organizator NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI-

każdy ma obowiązek zabezpieczyć siebie oraz swoją własność.

12.Zabronione jest poruszanie się pojazdem na terenie zlotu po spożyciu alkoholu czy innych środków odurzających, w takim przypadku kierowcy zostaną odebrane kluczyki, w ostateczności zakończy się to interwencją Policji.

13.Używanie samochodu na terenie Zlotu, podczas konkurencji sprawnościowych odbywa się tylko i wyłącznie zgodnie z przyzwoleniem organizatora i ustaleniami ujętymi w ramowym planie zlotu.

14.Każdy uczestnik oraz zwiedzający zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.

15.Wjazd na teren zlotu oznacza jednoznacznie akceptacje Regulaminu

16.Regulamin obowiązuje w dniu zlotu:17 czerwca 2018.

17.Opłata za uczestnictwo w zlocie.

Cennik:

60 zł za auto+ kierowca.( w pakiecie zlotowym znajduje się: 1x posiłek, naklejka zlotowa + smycz z logo imprezy). Na terenie zlotu jest możliwość wykupienia kolejnych porcji posiłków.

-15 zł. każda zamówiona koszulka.

Wpisowe należy wpłacać na konto Towarzystwa Imprez Rekreacyjnych i Sportowych z siedzibą w Barcinie

BNP Paribas nr 68 2030 0045 1110 0000 0414 5340 z dopiskiem „Zlot PRL”!

18.Uczestnicy oraz zwiedzający winni zachować szczególną

ostrożność w związku z obecnością pojazdów mechanicznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu.

19.W przypadku naruszenia zasad regulaminu, organizator może pociągnąć do odpowiedzialności konkretnych uczestników oraz wykluczyć z dalszego uczestnictwa w zlocie jak i w kolejnych jego edycjach.

20.Rejestracja odbywa się przez internet na stronie  www.tiris.pl w zakładce „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY” od 12.02.2018 do 31 maja 2018r.

 

21.Na zlot mają prawo przyjechać wszystkie polskie auta i motocykle
niezależnie od roku produkcji. Dla wszelkich innych pojazdów warunkiem uczestnictwa w zlocie jest rok produkcji do 1989. Dodatkowo organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji danego pojazdu bez podania przyczyny.

22.W razie niestawienia się zarejestrowanego uczestnika na zlot – organizator nie zwraca wpisowego ani też nie wysyła pakietów startowych pocztą.

  1. Każdy uczestnik ma prawo wziąć udział w jednym konkursie zlotowym.

 

 

Regulamin Parady I Barcińskiego  Zlotu Miłośników Pojazdów Aut i Motocykli wyprodukowanych za czasów PRL 17czerwca 2018 r.

 

 

1.Prawo uczestniczenia w paradzie mają kierowcy pojazdów związanych z epoką PRL

2.Wyjątek mogą stanowić pojazdy organizatorów.

3.Pojazdy uczestniczące w paradzie muszą posiadać: ważne badania techniczne i polisy OC, a kierowcy-odpowiednią kategorię prawa jazdy,

przewożąc pasażerów w dopuszczalnej ilości dla danego typu pojazdu.

4.Uczestnicy nie będący pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

  1. Obowiązki uczestników

1.Uczestnicy parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie z prędkością 20 -40km/h.

2.Uczestnicy mają zakaz opuszczania kolumny, wyprzedzania pojazdu prowadzącego, wjeżdżania na chodniki itp.

3.Uczestnicy Parady mają obowiązek jazdy z zachowaniem zasad ruchu drogowego.

4.Uczestnicy Parady mają obowiązek podporządkować się bezwzględnie poleceniom organizatorów oraz służb zabezpieczających przejazd i miejsce parkowania

  1. Postanowienia końcowe

1.Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

2.Pojazd organizatora, zamykający kolumnę jest odpowiednio oznaczony.

3.Organizatorzy wyposażeni są w czytelne identyfikatory.

4.Za zachowanie uczestników podczas parady Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.

W razie naruszenia zasad regulaminu, organizator ma prawo usunąć uczestnika z Parady.

5.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne

straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
6. Organizatorzy dysponują miejscami handlowymi w dniu zlotu. Jeżeli ktoś chciałby przyjechać sprzedawać rzeczy tematycznie związane ze zlotem proszony jest o kontakt.

.